Steenbruggebrug

WAT?

De brug van Steenbrugge is een van de grootste knelpunten voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer is een nieuwe brug noodzakelijk.

Alle mogelijke alternatieven werden met elkaar vergeleken. Er werd voor gekozen om de verouderde Steenbruggebrug te vervangen door een vaste, hoge brug voor al het wegverkeer. Voor fietsers en voetgangers komt er ook een beweegbare, vlakke brug. Zij krijgen dus de keuze: het kanaal oversteken via de hoge, vaste brug of gebruik maken van de vlakke, beweegbare brug.

WAAROM?

De huidige brug van Steenbrugge is sterk verouderd en de doorgang is te smal voor grotere schepen. Het is een automatische ophaalbrug, met in elke richting één rijstrook en een fiets- en wandelstrook. Dit is nadelig voor de scheepvaart én het wegverkeer.

  • Impact op de scheepvaart? De doorvaarbreedte is beperkt en vlak aan de brug ligt een bocht. Schepen moeten aan een trage snelheid de krappe bocht nemen en dus een moeilijk manoeuvre uitvoeren.
  • Impact op het wegverkeer? De brug ligt op een belangrijke verbindingsweg tussen Brugge en Oostkamp, waardoor het openen van de brug het wegverkeer lam legt. Bovendien zijn de kruispunten met de aansluitende wegen complex en onveilig.

WAAR STAAN WE?

Wanneer grote infrastructuurwerken worden gepland, moet tijdens de voorbereidende fase een milieueffectenrapport (MER) worden opgesteld. Dat is een uitgebreid verslag over de verwachte gevolgen van de geplande werken voor mens, natuur en landschap. Voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug heeft het project-MER acht mogelijke oplossingen onderzocht. Voor de aanpassing van de bocht in het kanaal net voorbij Steenbruggebrug, werden vier mogelijkheden bekeken.

De verschillende mogelijkheden werden met elkaar vergeleken op vlak van mobiliteit, het milieu, de leefbaarheid en de ruimtelijke context. Dit onderzoek is nu afgerond en er werden, mede op basis van een multicriteria analyse, twee voorkeursalternatieven voor de brug aangeduid.

 

Vernieuwing van de brug

Uit het MER komt duidelijk naar voor dat een hoge, vaste brug voor het wegverkeer de beste garantie biedt op een aanvaardbare verkeersdoorstroming en een efficiënte opwaardering van het kanaal voor klasse Va-schepen. Een dergelijke brug kan best gerealiseerd worden ten noorden van de huidige brug. Daar is immers voldoende ruimte beschikbaar.

Om het voor fietsers en voetgangers zo veilig en comfortabel mogelijk te maken, komt er voor hen ook een aparte brug. Zij kunnen er dus voor kiezen om zich te verplaatsen via deze vlakke, beweegbare brug of de hoge, vaste brug.

 

Aanpassing van de bocht

De bestaande, S-vormige bocht zal aangepast worden naar één flauwe bocht. Deze kan volledig aangelegd worden binnen de voorziene reservatiestrook op het gewestplan voor de uitbreiding van de waterweg. Uit het onderzoek is gebleken dat het flauwer maken van de bocht en de huidige waterloop aanvullen met grond, mogelijk is. Op die manier komt er ruimte vrij om een nieuwe brug ten noorden van de bestaande brug te voorzien.

 

WAT VOLGT?

Speciaal voor dit project verloopt de opmaak van het project-MER in twee fasen.

Een eerste fase onderzocht het flauwer maken van de bocht en de verschillende mogelijkheden waardoor het wegverkeer het kanaal kan kruisen. Daarnaast werden ook een aantal locaties voor de nieuwe brug bekeken. Er is gekozen voor een hoge, vaste brug voor alle wegverkeer ten noorden van de huidige Steenbruggebrug. Ook komt er een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers.

In de tweede fase wordt het voorkeursalternatief verder verfijnd tot een of meerdere gedetailleerde ontwerpen van de brug. Deze worden opnieuw onderworpen aan een milieuonderzoek (project-MER fase 2), maar dan toegespitst op de concrete uitvoering en de impact van de werken op de omgeving. Voor eventuele negatieve gevolgen worden milderende of compenserende maatregelen uitgewerkt. Een bijzonder aandachtspunt in deze tweede fase vormt de inrichting van de kanaaloevers. Verder wordt er stilgestaan bij de architecturale aanleg en inpassing van de brug.

Aansluitend start de procedure voor het aanstellen van een aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Pas als dat gebeurd is, kunnen de werken starten op het terrein.

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.