Dampoortsluis

WAT?

De Dampoortsluis is verouderd en te klein voor grote schepen. Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer is een nieuwe sluis noodzakelijk. Die zal geschikt zijn voor moderne binnenvaartschepen (klasse Va – 3000 ton, equivalent aan 150 vrachtwagens) met maximale afmetingen van 110 x 11,4 meter. De sluis moet ook zorgen voor een snellere verplaatsing, zonder de toegang tot de binnenstad te blokkeren voor het wegverkeer.

WAAROM?

De huidige Dampoortsluis is gebouwd tijdens de 2de helft van de 19de eeuw. Ze is verouderd en beperkt qua afmetingen: grote schepen moeten zeer voorzichtig en traag binnenvaren terwijl beide wegbruggen (één over elk sluishoofd) geopend worden. Dat veroorzaakt ernstige verkeershinder.  

WAAR STAAN WE?

Wanneer grote infrastructuurwerken worden gepland, moet tijdens de voorbereidende fase een  milieueffectenrapport (MER) worden opgesteld. Dat is een uitgebreid verslag over de verwachte gevolgen van de geplande werken voor mens, natuur en landschap.

In dat plan-MER werden vijf mogelijke locaties voor de nieuwe sluis onderzocht. De verschillende mogelijkheden werden met elkaar vergeleken op vlak van mobiliteit, het milieu, de leefbaarheid en de ruimtelijke context. Deze locaties zijn de volgende:

  • stroomopwaarts van de huidige locatie
  • de huidige locatie
  • de Handelskom
  • de Zwaaikom
  • voorbij de Krakelebrug

Voor de nieuwe locatie voor de Dampoortsluis zijn belangrijke inzichten uit het MER naar voren gekomen. Zo blijkt dat een herbouw van de sluis op de bestaande locatie niet wenselijk is. Bij dit alternatief is er een te grote impact op de R30 en het omliggend stadsweefsel, zoals de wijk Fort Lapin. Een nieuwe sluis in de Handelskom of in de Zwaaikom is ook geen optie. Deze locaties bieden geen meerwaarde voor het scheepvaartverkeer.

 WAT VOLGT?

Het huidige milieuonderzoek is eerder van strategische aard en kan nog niet als plan-MER worden bekrachtigd door de dienst MER. De resultaten van het onderzoek werden wel samen gebracht in een strategische beleidsnota.

Wat doet De Vlaamse Waterweg nv?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in het centrum en in het westelijk deel van Vlaanderen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer.